Objavljen je broj 167 časopisa Internet Ogledalo

internet_ogledalo

Po­čet­kom ju­la je kre­nu­la jav­na ras­pra­va o Na­cr­tu za­ko­na o in­for­ma­ci­o­noj bez­bed­no­sti. Ovim za­ko­nom se ure­đu­ju me­re zaš­ti­te od bez­bed­no­snih ri­zi­ka u in­for­ma­ci­o­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­nim si­ste­mi­ma, od­go­vor­no­sti prav­nih li­ca pri­li­kom upra­vlja­nja i ko­riš­će­nja in­for­ma­ci­o­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­nih si­ste­ma i od­re­đu­ju se nad­le­žni or­ga­ni za spro­vo­đe­nje me­ra zaš­ti­te, ko­or­di­na­ci­ju iz­me­đu či­ni­la­ca zaš­ti­te i pra­će­nje pra­vil­ne pri­me­ne pro­pi­sa­nih me­ra zaš­ti­te. U ovom broju donosimo intervju u kome smo o sve­mu to­me raz­go­va­ra­li sa Sa­vom Sa­vi­ćem, po­moć­ni­kom mi­ni­stra u Mi­ni­star­stvu tr­go­vi­ne, tu­ri­zma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja.

Continue reading

Izašao je 39. broj časopisa LiBRE!

LiBRE! časopisLiBRE! je nekomercijalni časopis o slobodnom softveru na srpskom jeziku iza koga stoji grupa entuzijasta okupljenih oko jedne ideje. Ta ideja podrazumeva nesebično deljenje znanja u cilju približavanja slobodnog softvera običnim ljudima koji nisu programeri ali takođe obezbeđuje i izvesnu količinu informacija namenjenu programerima i naprednijim korisnicima računara. Cilj ovog časopisa je da dostigne ugled kod domaće (a delom i regionalne) publike i da bude jedan od omiljenih izvora informisanja u svetu slobodnog softvera.

Continue reading