Циклуси (do-while)

Синтакса наредбе do-while:

do
{
	blok naredbi
}
while (uslov)

Прво се извршава блок наредби, након чега се проверава испуњеност услова. Уколико је услов испуњен, поново се извршава блок наредби, а уколико није излази се из циклуса. За разлику од while наредбе, овде ће се блок наредби сигурно извршити барем једном. Услов do-while наредбе је такође логичког типа (односно у C-у целобројног типа).