Карактеристике, азбука и лексички симболи

О историјату развоја програмског језика C дискутовали смо раније, а поред поменутог треба да знати и да се C програми лако преносе са једне рачунарске архитектуре на другу, да је семантика језика једноставна, а синтакса стандардизована, као и да програмски језик C садржи операцијe, наредбe и типовe података који су га начинили најпопуларнијим структурираним програмским језиком икада.

Данас се користи мноштво C/C++ компајлера и мноштво интегрисаних развојних окружења која подржавају развој у програмском језику C. Најпопуларнија интегрисана развојна окружења су Microsoft Visual Studio, Eclipse, ,Netbeans IDE, Code::Blocks, CodeLite, Dev C++ итд.

Азбука програмског језика C

Азбука програмског језика C обухвата велика и мала слова енглеског алфабета, декадне цифре, специјалне знаке и „беле“ знаке. Треба обратити пажњу да је језик C case sensitive односно да се велика и мала слова третирају као различити знаци!

Велика слова A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Мала слова a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Декадне цифре 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Специјални знаци ! ” # % & ‘ ( ) * + , – . / : ; < = > ? [ \ ] ^ _ { | } ~
“Бели” знаци space (размак), horizontal tab (хоризонтални таб), vertical tab (вертикални таб), form feed (нова страница), new line (нови ред)

Структура C програма

direktive pretprocesora
spoljne deklaracije i definicije
main ()
{
  deklaracije i definicije
  izvršne naredbe
}
definicije funkcija

Лексички симболи

Лексички симбол (лексема) је знак или низ од два или више знакова који у програму имају одређено значење. У програмском језику C постоје следеће лексеме:

  • Имена (идентификатори)
  • Константе
  • Службене речи (резервисане речи)
  • Оператори
  • Сепаратори