Оператори

Оператори у програмском језику C

Аритметички оператори

Једноставна додела a = b
Сабирање a + b
Одузимање a b
Унарни плус +a
Унарни минус a
Множење a * b
Дељење a / b
Остатак приликом целобројног дељења a % b
Инкремент (префикс) ++a
Инкремент (постфикс) a++
Декремент (префикс) a
Декремент (постфикс) a

Релациони оператори

Једнако a == b
Неједнако a != b
Веће a > b
Мање a < b
Веће или једнако a >= b
Мање или једнако a <= b

Логички оператори

Негација (NOT) !a
Коњукција (AND) a && b
Дисјункција (OR) a || b

Оператори над битовима

Негација (NOT) ~a
Коњукција (AND) a & b
Дисјункција (OR) a | b
Ексклузивна дисјункција (XOR) a ^ b
Померање улево a << b
Померање удесно a >> b

Оператори доделе

a = a + b a += b
a = a b a -= b
a = a * b a *= b
a = a / b a /= b
a = a % b a %= b

Оператори доделе над битовима

a = a & b a &= b
a = a | b a |= b
a = a ^ b a ^= b
a = a << b a <<= b
a = a >> b a >>= b

Предност оператора

++ 	Postfix increment 	Left-to-right
-- 	Postfix decrement
++ 	Prefix increment 	Right-to-left
-- 	Prefix decrement
+ 	Unary plus
- 	Unary minus
! 	Logical NOT
~ 	Bitwise NOT (One's Complement)
* 	Multiplication 	Left-to-right
/ 	Division
% 	Modulo (remainder)
+ 	Addition 	Left-to-right
- 	Subtraction
<< 	Bitwise left shift 	Left-to-right
>> 	Bitwise right shift
< 	Less than 	Left-to-right
<= 	Less than or equal to
> 	Greater than
>= 	Greater than or equal to
== 	Equal to 	Left-to-right
!= 	Not equal to
& 	Bitwise AND 	Left-to-right
^ 	Bitwise XOR (exclusive or) 	Left-to-right
| 	Bitwise OR (inclusive or) 	Left-to-right
&& 	Logical AND 	Left-to-right
|| 	Logical OR 	Left-to-right
= 	Direct assignment 	Right-to-left
+= 	Assignment by sum
-= 	Assignment by difference
*= 	Assignment by product
/= 	Assignment by quotient
%= 	Assignment by remainder
<<= 	Assignment by bitwise left shift
>>= 	Assignment by bitwise right shift
&= 	Assignment by bitwise AND
^= 	Assignment by bitwise XOR
|= 	Assignment by bitwise OR